شروع از
ریال180,000
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 1
Ram 512Mb DDR3
1 Core CPU
HDD 25Gb
Port 1Gbps
1 IP Address

شروع از
ریال250,000
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 2
Ram 1Gb DDR3
1 Core CPU
HDD 30Gb
Port 1Gbps
1 IP Address

شروع از
ریال350,000
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 3
Ram 2Gb DDR3
1 Core CPU
HDD 45Gb
Port 1Gbps
1 IP Address

شروع از
ریال450,000
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 4
Ram 3Gb DDR3
2 Core CPU
HDD 60Gb
Port 1Gbps
1 IP Address

شروع از
ریال529,000
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 5
Ram 4Gb DDR3
3 Core CPU
HDD 80Gb
Port 1Gbps
1 IP Address