شروع از
ریال370,000
ماهانه
سرور مجازی ایران - پلن A
CPU Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 1core
RAM 512MB Ram DDR3
Hard 20GB Sata 3
Port 2x1 Gbps
Bandwidth 100GB
OS Mikrotik , Linux , Windows , Debian
Panel Reboot YES
شروع از
ریال540,000
ماهانه
سرور مجازی ایران - پلن B
CPU Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 1core
RAM 1024MB Ram DDR3
Hard 40GB Sata 3
Port 2x1 Gbps
Bandwidth 150GB
OS Mikrotik , Linux , Windows , Debian
Panel Reboot YES
شروع از
ریال700,000
ماهانه
سرور مجازی ایران - پلن C
CPU Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 2core
RAM 2048MB Ram DDR3
Hard 60GB Sata 3
Port 2x1 Gbps
Bandwidth 200GB
OS Mikrotik , Linux , Windows , Debian
Panel Reboot YES
شروع از
ریال860,000
ماهانه
سرور مجازی ایران - پلن D
CPU Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 2core
RAM 3072MB Ram DDR3
Hard 80GB Sata 3
Port 2x1 Gbps
Bandwidth 250GB
OS Mikrotik , Linux , Windows , Debian
Panel Reboot YES
شروع از
ریال1,190,000
ماهانه
سرور مجازی ایران - پلن E
CPU Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 3core
RAM 4096MB Ram DDR3
Hard 120GB Sata 3
Port 2x1 Gbps
Bandwidth 300GB
OS Mikrotik , Linux , Windows , Debian
Panel Reboot YES
شروع از
ریال1,460,000
ماهانه
سرور مجازی ایران - پلن F
CPU Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 3core
RAM 5120MB Ram DDR3
Hard 150GB Sata 3
Port 2x1 Gbps
Bandwidth 500GB
OS Mikrotik , Linux , Windows , Debian
Panel Reboot YES